NORTH EAST INDIA TOURS

sikkim-darjeelin-gangtok tour2jpg (1).jpeg
sikkim-darjeelin-gangtok tour1.jpeg
sikkim-darjeeling-gangtok tour3jpg.jpeg

HIGH-QUALITY INDIA TOUR PACKAGES

                                                                       NORTH EAST INDIA TOURS

                            Tour-01                                              Tour-02                                                        Tour-03                                             Gangtok Kalimpong Darjeeling              Darjeeling Pelling Gangtok                  Darjeeling Kalimpong Pelling Gangtok   

                   05 Nights 06 Days                               05 Nights 06 Days                                         05 Nights 06 Days                         

 (Gangtok 02 Nights / Kalimpong 01 Night / Darjeeling 02 Nights) (Darjeeling 02 Nights / Pelling 01 Night / Gangtok 02 Nights) ( Darjeeling 01 Nights / Kalimpong 01 Night /Pelling 01 Night / Gangtok 02 Nights)

                      Details                                                   Details                                                           Details                                         

                          Tour-04                                               Tour-05                                                       Tour-06    

            Darjeeling Kalimpong Gangtok    Darjeeling Kalimpong Pelling Gangtok            Gangtok Pelling Kalimpong

                       06 Nights 07 Days                            06 Nights 07 Days                                     06 Nights 07 Days

(Darjeeling 03 Nights / Kalimpong 01 Night / Gangtok 02 Nights.) ( Darjeeling 02 Nights / Kalimpong 01 Night / Gangtok 03 Nights)  ( Darjeeling 02 Nights / Kalimpong 01 Night / Gangtok 03 Nights)

                               Details                                            Details                                                      Details

       

                             Tour-07                                           Tour-08                                                      Tour-09

               Darjeeling Pelling Gangtok            Lataguri Kalimpong Darjeeling                Darjeeling Kellimpong Gangtok 

                      06 Nights 07 Days                            06 Nights 07 Days                                      07 Nights 08 Days

(Gangtok 02 Nights / Pelling 02 Nights/ Kalimpong 02 Nights)(Lataguri 02 Nights – Kalimpong 02 Nights – Darjeeling 02 Nights)            ( Darjeeling 03 Nights / Kalimpong 01 Night / Gangtok 03 Nights)

                             Details                                             Details                                                       Details

                          Tour -10                                               Tour-11                                                     Tour -12 

          Gangtok Pelling Darjeeling             Darjeeling Pelling Kalimpong Gangtok             Darjeeling Pelling Gangtok

                   07 Nights 08 Days                            07 Nights 08 Days                                           08 Nights 09 Days

 (Gangtok 03 Nights/ Pelling 02 Nights /Darjeeling 02 Nights ) (Darjeeling 02 Nights / Kalimpong 01 Night / Pelling 02 Nights / Gangtok 02 Nights)(Darjeeling 03 Nights / Pelling 02 Nights / Gangtok 03N) 

                           Details                                                Details                                                       Details

                         Tour -13                                                Tour 14                                                      Tour-15 

  Darjeeling Pelling Kalimpong Gangtok      Gangtok  Pelling Lachung Darjeeling          Darjeeling Pelling Kalimpong Gangtok

                     08 Nights 09 Days                              08 Nights 09 Days                                        08 Nights 09 Days

(Darjeeling 02 Nights/Kalimpong 02 Nights/Pelling 02 Nights/Gangtok 02 Nights) (Gangtok 03 Nights / Lachung 02 Nights/Pelling 01 Nights/ Darjeeling 02 Nights) (Darjeeling 03 N /Kalimpong 01 N/ Pelling 02 Nights/ Gangtok 03N)

                          Details                                                  Details                                                        Details        

                        Tour -16                                               Tour -17                                                      Tour -18

          Kalimpong Gangtok Darjeeling                    Darjeeling Kalimpong Pelling Gangtok           Darjeeling Pelling Kalimpong Gangtok

                        08 Nights 09 Days                                          09 Nights 10 Days                                        08 Nights 09 Days

(Kalimpong 01N/ Gangtok 03 N /Lachung 02 N /Darjeeling 02 N. )(Darjeeling 03 Nights / Kalimpong 01 Night / Pelling 02 Nights / Gangtok 03 N.)  (Darjeeling 02 Nights / Kalimpong 02 Nights / Pelling 02 Nights / Gangtok 02 Nights)

                        Details                                                     Details                                                     Details

                     

                      Tour -19                                                Tour -20                                                     Tour -21

          Darjeeling Lachung Gangtok                      Darjeeling Gangtok                              Darjeeling Pelling Gangtok

                   06 Nights 07 Days                                                06 Nights 07 Days                                                08 Nights 09 Days

          (Darjeeling 02 Nights / Lachung 01 Nights / Gangtok 03 Nights)                                   (Darjeeling 03 Nights / Gangtok 03 Nights)                                     (Darjeeling 03 Nights / Pelling 02 Nights / Gangtok 03 Nights)

                       Details                                                     Details                                                     Details  

   

Tour -22                                                Tour -23                                                      Tour -24